plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na LXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 października 2018 r. (środa) LXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 12:00.
Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 czerwca 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 czerwca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 czerwca 2018 r.
6. Przyjęcie protokołu z LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2018 r.
7. Przyjęcie protokołu z LX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 lipca 2018 r.
8. Przyjęcie protokołu z LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r.
9. Przyjęcie protokołu z LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2018 r.
10. Przyjęcie protokołu z LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 października 2018 r.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2017 rok.
12. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
14. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

a) radnych,
b) pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

15. Wnioski i zapytania Radnych.
16. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo,
2) w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr LXI/383/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zalewo,
3) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zalewo na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 67/2, położonej w obrębie Matyty, gmina Zalewo,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 30/7, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 30/9, wraz udziałem 1/7 w działkach 30/2 i 30/4, położonych w obrębie Witoszewo, gmina Zalewo,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 58/2, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/18, położonej w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/8, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 236/4, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
11) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Śliwa poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych,
12) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2019,
13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo od Towarzystwa Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „NATURA”.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
  Iwona Parzyszek
 

Ostatnio zmieniany%AM, %23 %275 %2018 %05:%Paź
Powrót na górę