plnlenfrdeitrues

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo. Cześć I Wyróżniony

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo. Cześć I

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo.
część I – stacje uzdatniania wody (SUW) i sieci wodociągowe.
Na całym obszarze Gminy dostawa wysoko uzdatnionej, bieżącej wody.

Rada Miejska i Burmistrz Zalewa Marek Żyliński od kilku lat konsekwentnie pozyskują zewnętrzne środki finansowe (krajowe i unijne) i realizują oczekiwane od dziesięcioleci inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową służącą mieszkańcom Gminy.

I. W tym roku zakończono i oddano do użytku sieć wodociągową Jerzwałd, Likszany i Rucewo wraz z wcześniejszym (rok 2016) unowocześnieniem i rozbudową stacji uzdatniania wody (SUW) w Dobrzykach. Zrealizowana inwestycja zapewnia korzystanie z bieżącej, bardzo dobrej jakości wody z nowoczesnego SUW wszystkim mieszkańcom w Dobrzykach, Matytach, Jerzwałdzie, Likszanach i Rucewie. Wysokie ciśnienie w stacji umożliwia zasilanie w bieżącą wodę również mieszkańców Bednarzówki, Jezierce i w Witoszewie. Z sieci wodociągowej korzystają również właściciele nieruchomości rekreacyjnych, a techniczne moce przerobowe SUW w Dobrzykach stwarzają możliwości dalszego rozwoju tych obszarów w zakresie osadnictwa i rekreacji. Koszt całej inwestycji to blisko 4,2 mln zł, w tym dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 936.815 zł. Należy podkreślić, że na większości tego obszaru nigdy nie było zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę z sieci wodociągowej.
II. W dniu 16 stycznia 2018r. Burmistrz Marek Żyliński reprezentując Gminę Zalewo podpisał porozumienie z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie Panem Grzegorzem Kierozalskim w sprawie realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie”. Gmina Zalewo zleciła i sfinansowała wykonanie dokumentacji technicznej, a KOWR przeprowadził przetarg i finansuje przedmiotowe zadanie, jako zdanie własne ze środków budżetu Państwa. Łączna wartość poprzetargowa przedmiotowego zadania wraz z kosztami dokumentacji to ponad 5,4 mln zł. Wykonawca robót rozpoczął prace w sierpniu br. Termin zakończenia robót przewidywany jest do końca roku, a podwykonawca robót związanych z unowocześnieniem i rozbudową stacji uzdatniania wody (SUW) w Borecznie deklaruje ich zakończenie najpóźniej do końca listopada. Zrealizowana inwestycja zapewni korzystanie z bieżącej, bardzo dobrej jakości wody z nowoczesnego SUW wszystkim mieszkańcom miejscowości Boreczno, Śliwa, Duba, Huta Wielka, Karpowo, Wielowieś i Jaśkowo oraz z nowej sieci wodociągowej do wszystkich zabudowań na obszarze Karpowo - Wieprz – Gubławki
III. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie we współpracy z Urzędem Miejskim opracował i złożył projekt do konkursu Gospodarka wodno - ściekowa RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz projekt wygrał konkurs i w dniu 26.09.2018r. Marszałek Województwa Pan Marek Brzezin podpisał umowę z Prezesem ZGK Zalewo Panem Mirosławem Stańczykiem na dofinansowanie inwestycji. Dokumentacja projektowa dotyczy unowocześnienia i rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Zalewie. Konieczna poprawa jakości i ciśnienia dostarczanej wody w mieście Zalewo i w Półwsi zasilanych z SUW Zalewo wymaga (według kosztorysu inwestorskiego) nakładów finansowych w wysokości ponad 3,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych RPO to 2,4 mln zł, pozostałe środki jako wkład własny zapewnia ZGK i budżet Gminy. Zaprojektowana moc przerobowa SUW w Zalewie zabezpiecza dalszy rozwój miasta i budowę nowych przyłączy, a ponadto w dalszym etapie umożliwi sieciowe zasilanie kolejnych miejscowości (Bajdy, Dajny, Gajdy).
W tym roku ZGK przeprowadzi przetarg na wykonanie zadania z terminem wykonania modernizacji SUW wiosną przyszłego roku, a następnie zostaną podłączone do sieci miejscowości Bajdy, Dajny, Gajdy z umożliwieniem podłączenia siedlisk kolonijnych, które jeszcze nie są podłączone do gminnej magistrali wodociągowej. Z wielką dumą i radością informujemy, że Gmina Zalewo, uwzględniając wykonane powyższe inwestycje, aktualnie realizowane oraz przygotowywane do przetargu, będzie zwodociągowana w 100%.
IV. ZGK w ostatnich latach wykonał następujące mniejsze zadania: budowa wodociągu Boreczno - Wielowieś, wodociągu Zalewo – Bajdy, studni głębinowych SUW w Borecznie i SUW w Kupinie, wymiana sieci i przyłączy na Osiedlu Wileńskim, ulicy Ślusarskiej oraz na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego, dokumentacje projektowe oraz systemy zdalnego monitoringu pięciu SUW w gminie – łącznie nakłady blisko 750 tys zł.
Łączny koszt całości wykonanych, realizowanych i przygotowywanych do przetargu zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodociągowej to 13,85 mln zł, w tym środki krajowe i unijne to 8,74 mln zł.
 

Ostatnio zmieniany%AM, %26 %467 %2018 %10:%Paź
Powrót na górę