plnlenfrdeitrues

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo. Część II Wyróżniony

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo. Część II

Realizacja wielomilionowych inwestycji w Gminie Zalewo.
Część II – oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, urządzenia melioracji szczegółowej.

Rada Miejska i Burmistrz Zalewa Marek Żyliński od kilku lat konsekwentnie pozyskują zewnętrzne środki finansowe (krajowe i unijne) i realizują oczekiwane od dziesięcioleci inwestycje związane z infrastrukturą służącą mieszkańcom Gminy.

Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne odbioru ścieków komunalnych.
I. Gmina Zalewo w ramach środków unijnych z Programu PROW zrealizowała zadanie "Rozbudowa i przebudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo". Wartość inwestycji po przetargu to ponad 1,1 mln zł., w tym dofinansowanie 708 tys. zł. Realizacja tej inwestycji ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Jaśkowo, jak również całej gminy. Wykonano lokalną oczyszczalnię ścieków, gdzie bardzo wysoki stopień oczyszczenia ścieków (98%) pozwala na bezpośredni punktowy zrzut oczyszczonych ścieków do jeziora Jaśkowskiego. Jest to budowa pilotażowa, ważna nie tylko dla gminy Zalewo, ale również dla innych gmin, których miejscowości położone są bezpośrednio przy jeziorach. Inwestycja ta ma bardzo ważny wymiar ekonomiczny dla wszystkich mieszkańców Jaśkowa oraz istotny wpływ na zachowanie czystości wód jeziora Jaśkowskiego.
II. W ubiegłym roku zrealizowano niezwykle ważną inwestycję na terenie Gminy Zalewo, jaką była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz i Gubławki. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie. Na mocy zawartego porozumienia Gmina sfinansowała koszty opracowania dokumentacji projektowej, natomiast KOWR zrealizował zadanie jako własne. Z dniem 1 lutego bieżącego roku Gmina Zalewo przejęła nieodpłatnie na majątek gminny, już wykonaną i dopuszczoną do użytkowania infrastrukturę techniczną związaną z inwestycją KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Wieprz, Gubławki, Gm. Zalewo” o łącznej wartości ponad 3,3 mln zł. Moc przerobowa oczyszczalni zlokalizowanej w Karpowie umożliwia odbiór ścieków bytowych z obszaru ponad 10 km2 obejmujących miejscowości Gubławki, Wieprz, obszaru Karpowa, docelowo z zabudowy wyspy Bukowiec i zabudowy nabrzeżnych terenów rekreacyjnych, obejmujących około 15 km linii brzegowej jeziora Jeziorak - od zatoki Kraga, aż po Wyspę Czaplak. Ogromną korzyścią dla mieszkańców w/w miejscowości są opłaty za m3 zrzucanych ścieków, wielokrotnie niższe od opłat za wypompowywanie i wywóz ścieków z szamb. Powstała oczyszczalnia oraz sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby w przyszłości była możliwość przyjęcia zrzutu ścieków bytowych z kolejnych siedlisk.
Należy podkreślić, że na tym obszarze nigdy nie było odbioru ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska – najpiękniejszej, północnej linii brzegowej Jezioraka.

III. Ze względu na niski wskaźnik zaludnienia w Gminie (28 osób/km2), rozproszoną zabudowę kolonijną, 17 jezior w granicach Gminy, 20% lesistości, na wielu obszarach wiejskich nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego budowy kanalizacyjnej sieci tłocznej i grawitacyjnej w celu odbioru ścieków komunalnych. W tej sytuacji Rada Miejska uchwaliła program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i w budżecie Gminy uchwaliła regulamin przyznawania dotacji oraz wysokość dofinansowania budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni (w trzech technologiach) na wniosek zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich. Przez minione dwa lata zostały złożone 23 wnioski i przyznano dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w łącznej wysokości 69 tys. zł.

IV. ZGK wykonuje również mniejsze prace budowlane - zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolnej w Zalewie (etap IV) – koszt ok. 70 tys., aktualnie ZGK prowadzi przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Rolnej w Zalewie – koszt ok. 100 tys. zł.

V. Na budowę i remonty urządzeń melioracji szczegółowej (konserwacja, remonty i budowy studni zbiorczych i rewizyjnych, rurociągi drenarskie, przepusty drogowe, rowy powierzchniowe, bagrowanie i faszynowanie stawów retencyjnych i przeciwpożarowych Gmina w latach 2015-2018 wydatkowała ok. 300 tys zł.
Łączną wartość wykonanej w ostatnich latach i planowanej do realizacji w tym roku podstawowej infrastruktury kanalizacyjnej, deszczowej i melioracyjnej służącej mieszkańcom gminy Zalewo łatwo podsumować – są to nakłady 4,94 mln złotych, w tym środki zewnętrzne krajowe i unijne to blisko 3,92 mln zł.
 

Ostatnio zmieniany%AM, %26 %467 %2018 %10:%Paź
Powrót na górę