plnlenfrdeitrues
Inwestycje w Gminie

Inwestycje w Gminie (33)

Gmina Zalewo w Telewizji Ogólnopolskiej


Na antenie Telewizji Polskiej TVP1 w magazynie „Rok w zagrodzie” wyemitowano materiał poświęcony inwestycjom zrealizowanym m.in. na terenie Gminy Zalewo.
Realizacja omawianych w Programie inwestycji była możliwa dzięki doskonałej współpracy Gminy Zalewo z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Gminy Zalewo (od 6 minuty 30 sekundy):
 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdGVm5Fob4&feature=share

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Prace budowlane na cmentarzach komunalnych w Gminie Zalewo

W Borecznie rozpoczęto realizację zadania związanego z rewitalizacją cmentarza komunalnego.
Zakres prac obejmuje wykonanie ciągów pieszo- jezdnych, poprzedzone robotami ziemnymi (wykopy, przemieszanie, plantowanie i wywożenie ziemi), wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka ogrodzenia murowanego) oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, obramowana krawężnikiem betonowym). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie ogrodzenie z bramą i furtką wejściową, wymiana punktu czerpalnego wody, rekultywacja terenu, ponadto wykonany zostanie montaż elementów małej architektury- tablica informacyjna, wiata na śmieci, stojak na rowery.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest firma USŁUGI – HANDEL Aleksandra Tobiasz z Morąga. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą to 279.279,29 złotych brutto. Termin wykonania inwestycji do 16 listopada 2018r. Realizację przedsięwzięcia z funduszy sołeckich wsparło osiem sołectw parafii Boreczno, przeznaczając na powyższy cel łączną kwotę ponad 97 tys. złotych.
Natomiast na cmentarzu komunalnym w Zalewie trwa kolejny etap budowy ciągów pieszo- jezdnych. Roboty obejmują niwelację terenu, wywiezienie gruzu, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej, montaż obrzeży na ławie betonowej. Powierzchnia utwardzona w ramach przeprowadzonych robót wyniesie 156 m2. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest Firma Budowa Domów Sadowski Sp. z o.o. z Gardzienia. Wartość prac zgodnie ze złożono ofertą to 31.604,60 złotych. Zakończenie robót ustalone jest do 31 października 2018r.


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”.
Realizacja zadania obejmowała budowę drewnianej wiaty, o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiącej punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie.
Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu jest drewniana i została pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowę wykonano z kostki betonowej typu polbruk (około 16,8 m2). Wiata usytuowana została w centrum wsi. Wykonawcą infrastruktury była firma Usługi Stolarskie Dorota Trepniak z Franciszkowa.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców Boreczna w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Sołectwa w ramach zadania wykonali nieodpłatną pracę własną. Samodzielnie przygotowali teren pod punkt do selektywnej zbiórki odpadów (wyrównanie terenu) oraz uporządkowali go po wybudowaniu wiaty przez wykonawcę zadania.
Cała inwestycja wpisuje się w klimat miejscowości, nawiązuje też do architektury regionu, w którym dominują naturalne materiały (drewno) wykorzystywane do budowy.
Całkowita wartość zadania wyniosła 16.605 złotych. Dofinansowanie 8.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia.
Łączna długość przebudowywanej drogi to 522m.
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość wykonanych robót to 377.449,85 złotych, w tym dofinansowanie 50 tys. złotych z Funduszu Ochrony gruntów rolnych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszczenie z zachwaszczeń i zakrzaczeń, wykonanie trawników, wykonanie utwardzonej podbudowy na ustawienie pojemnika na odpady komunalne, wykonanie miejsca na ognisko, utwardzenie tłuczniem kamiennym dojść do istniejących pomostów, wykonanie utwardzonego miejsca na toaletę przenośną, wykonanie niskiej palisady drewnianej jako umocnienie skarpy, montaż ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano remont schodów z kamienia polnego.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma ANDRESPOL Andrzej Skurzewski ze Śliwy. Wartość robót wyniosła 49 tys. złotych.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych.
Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.
Prace obejmowały regulację parametrów geometrycznych ciągów pieszych, regulację i poprawę odwodnienia oraz rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni ze spękanych płyt chodnikowych i jej wymianę na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 21.525,00 złotych.
W okresie letnim wykonano natomiast przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły od strony ulicy Targowej. Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni schodów z okładziny lastryko na nawierzchnię z płyt kamiennych granitowych przyklejonych do wylewki betonowej w formie wyprofilowanych stopni. Roboty obejmowały również przemurowanie muru oporowego i wymianę balustrady.
Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego Firma Usługowo - Handlowa „NEXT” z Zalewa. Wartość robót to kwota 19 300,00 złotych.
Obie inwestycje wykonane zostały zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowa droga w Urowie

Zakończono prace przebudowy kolejnej drogi gminnej położonej w Urowie prowadzącej do miejscowości Murawki.
Gmina Zalewo na przebudowę drogi pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 694.129,00 złotych.
Umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego” została podpisana w dniu 3 lipca 2018r. w Olsztynie, pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, a Gminą Zalewo.
Przebudowa drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego swoim zakresem obejmowała regulację parametrów geometrycznych drogi, doziarnienie istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu kamiennego bazaltowego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2421 metrów.
W wyniku przetargu wykonawcą inwestycji była Firma Urban z Zielonki Pasłęckiej, a całkowita wartość wykonywanych robót wyniosła 929.617,67 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego.
Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej oraz montażem elementów małej architektury m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej.
Inwestycja przy ulicy Żeromskiego w Zalewie, realizowana jest dzięki Bezzwrotnej Pomocy Finansowej pozyskanej przez Gminę Zalewo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Burmistrzem Zalewa Panem Markiem Żylińskim, a Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Całkowita wartość robót wynosi 1.495.680,00 złotych, dofinansowanie 1.269.726,04 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Nowe podjazdy do OSP

Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzykach i Janikach Wielkich zyskały nowe utwardzane podjazdy.
Inwestycja w Dobrzykach swoim zakresem obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk”, budowę odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem nasadzeń ozdobnych. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 103.576,12 złotych.
Przy siedzibie OSP w Janikach Wielkich wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budowę ciągu pieszego oraz nasadzenia ozdobne. Łączna wartość inwestycji to 54.516,89 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Girgajnach

W ramach prowadzonych inwestycji z zakresu drogownictwa w miejscowości Girgajny wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie wierzchniej warstwy asfaltu na odcinku o długości 475 mb, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz regulację powierzchniowego spływu wód opadowych.
Wykonawcą robót była firma URBAN Jan Urban z Zielonki Pasłęckiej. Łączna wartość prac wyniosła 160.000 złotych.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS