plnlenfrdeitrues

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszczenie z zachwaszczeń i zakrzaczeń, wykonanie trawników, wykonanie utwardzonej podbudowy na ustawienie pojemnika na odpady komunalne, wykonanie miejsca na ognisko, utwardzenie tłuczniem kamiennym dojść do istniejących pomostów, wykonanie utwardzonego miejsca na toaletę przenośną, wykonanie niskiej palisady drewnianej jako umocnienie skarpy, montaż ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano remont schodów z kamienia polnego.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma ANDRESPOL Andrzej Skurzewski ze Śliwy. Wartość robót wyniosła 49 tys. złotych.

Czytaj dalej...

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych.
Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.
Prace obejmowały regulację parametrów geometrycznych ciągów pieszych, regulację i poprawę odwodnienia oraz rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni ze spękanych płyt chodnikowych i jej wymianę na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wartość robót wyniosła 21.525,00 złotych.
W okresie letnim wykonano natomiast przebudowę schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły od strony ulicy Targowej. Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni schodów z okładziny lastryko na nawierzchnię z płyt kamiennych granitowych przyklejonych do wylewki betonowej w formie wyprofilowanych stopni. Roboty obejmowały również przemurowanie muru oporowego i wymianę balustrady.
Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego Firma Usługowo - Handlowa „NEXT” z Zalewa. Wartość robót to kwota 19 300,00 złotych.
Obie inwestycje wykonane zostały zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu.

 

Czytaj dalej...

Nowa droga w Urowie

Zakończono prace przebudowy kolejnej drogi gminnej położonej w Urowie prowadzącej do miejscowości Murawki.
Gmina Zalewo na przebudowę drogi pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 694.129,00 złotych.
Umowa na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego” została podpisana w dniu 3 lipca 2018r. w Olsztynie, pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, a Gminą Zalewo.
Przebudowa drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego swoim zakresem obejmowała regulację parametrów geometrycznych drogi, doziarnienie istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu kamiennego bazaltowego, montaż oznakowania pionowego oraz regulację i poprawę odwodnienia. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2421 metrów.
W wyniku przetargu wykonawcą inwestycji była Firma Urban z Zielonki Pasłęckiej, a całkowita wartość wykonywanych robót wyniosła 929.617,67 złotych.
 

Czytaj dalej...

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego.
Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej oraz montażem elementów małej architektury m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej.
Inwestycja przy ulicy Żeromskiego w Zalewie, realizowana jest dzięki Bezzwrotnej Pomocy Finansowej pozyskanej przez Gminę Zalewo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Burmistrzem Zalewa Panem Markiem Żylińskim, a Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Całkowita wartość robót wynosi 1.495.680,00 złotych, dofinansowanie 1.269.726,04 złotych.
 

Czytaj dalej...

Nowe podjazdy do OSP

Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzykach i Janikach Wielkich zyskały nowe utwardzane podjazdy.
Inwestycja w Dobrzykach swoim zakresem obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk”, budowę odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem nasadzeń ozdobnych. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 103.576,12 złotych.
Przy siedzibie OSP w Janikach Wielkich wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budowę ciągu pieszego oraz nasadzenia ozdobne. Łączna wartość inwestycji to 54.516,89 złotych.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS