plnlenfrdeitrues

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego.
Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej oraz montażem elementów małej architektury m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej.
Inwestycja przy ulicy Żeromskiego w Zalewie, realizowana jest dzięki Bezzwrotnej Pomocy Finansowej pozyskanej przez Gminę Zalewo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Burmistrzem Zalewa Panem Markiem Żylińskim, a Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Panem Grzegorzem Kierozalskim.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. Całkowita wartość robót wynosi 1.495.680,00 złotych, dofinansowanie 1.269.726,04 złotych.
 

Czytaj dalej...

Nowe podjazdy do OSP

Siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzykach i Janikach Wielkich zyskały nowe utwardzane podjazdy.
Inwestycja w Dobrzykach swoim zakresem obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk”, budowę odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem nasadzeń ozdobnych. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 103.576,12 złotych.
Przy siedzibie OSP w Janikach Wielkich wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, budowę ciągu pieszego oraz nasadzenia ozdobne. Łączna wartość inwestycji to 54.516,89 złotych.
 

Czytaj dalej...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Girgajnach

W ramach prowadzonych inwestycji z zakresu drogownictwa w miejscowości Girgajny wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie wierzchniej warstwy asfaltu na odcinku o długości 475 mb, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz regulację powierzchniowego spływu wód opadowych.
Wykonawcą robót była firma URBAN Jan Urban z Zielonki Pasłęckiej. Łączna wartość prac wyniosła 160.000 złotych.
 

Czytaj dalej...

Przebudowa urządzeń melioracji w Urowie

W ramach zadań dotyczących gospodarowania siecią melioracji wodnej na terenie Gminy, w Urowie na terenach komunalnych dokonano przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego rurociągu drenarskiego, na długości około 125 m i głębokości około 1,5 m, na nowy z rur PCV Ø 400 oraz uzupełnienie brakującego fragmentu rurociągu na wlocie do stawu, mechanicznym odmuleniu stawu oraz wykonaniu ścianek czołowych na wlocie kolektora do stawu i na końcu odtwarzanego odcinka.
Inwestycję wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma ROBOTY ZIEMNE Zdzisław Kowalczuk z Ostródy. Wartość robót wyniosła 51.000 złotych.
Głównym celem prac było zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych i przeciwdziałanie niekontrolowanym zastoiskom wodnym na gruntach położonych powyżej stawu.
 

Czytaj dalej...

Nowa infrastruktura turystyczna w Jaśkowie, Murawkach, Dubie

Zakończone zostały prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba.
Zadanie obejmowało budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomostu rekreacyjnego, doposażenie terenu rekreacji w kosze na śmieci, ławki, palenisko kamienne, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z polbruku pod toaletę przenośną, montaż przepustu, oczyszczenie terenu i nawiezienie piasku.
Wykonawcą robót była Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia.
Koszty całkowite operacji, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, wyniosły 99.337,98 zł, w tym dofinansowanie - 63.208,00 zł.
Nowo powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS