plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Zalewie wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. zwołuję na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godzinie 11:00 I Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem Radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych Rady Miejskiej w Zalewie.
3. Wręczenie Burmistrzowi Zalewa zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Zalewa.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie,
c) informacja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zasadach głosowania,
d) prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania,
g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
c) informacja Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zasadach głosowania,
d) prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania,
g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu.
11. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej składu.
12. Wybór Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich składów osobowych.
13. Wnioski i zapytania Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Z poważaniem


Burmistrz Zalewa

Marek Żyliński
 

Ostatnio zmieniany%PM, %13 %746 %2018 %16:%Lis
Powrót na górę