plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na XLIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa) XLIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.
 
               
                                              Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie obrad Sesji.
2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie założeń projektu „Obywatele najlepszą inwestycją” realizowanego przez Olsztyńską Fundację Inicjatyw Pozarządowych.
4.    Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 29 marca 2017 r.
5.    Przyjęcie protokołu z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie  z  dnia 19 kwietnia 2017 r.
6.    Przyjęcie protokołu z XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 24 maja 2017 r.
7.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
8.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
9.    Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług.
10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11.  Wnioski i zapytania Radnych.
12.   Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Gminy Zalewo za 2016 r.,
a)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2016 rok.
2)  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2016 r.,
a)    odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2016 r.
b)    odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa  za 2016 rok.        
3)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017 – 2033,
4)  w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.,
5)  w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalewie,
6)  w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
7)  w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Wieprz, gmina Zalewo,
8)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 118/25, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,
9)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki Nr 162, Nr 163/5, obręb geodezyjny 1 Zalewo, gmina Zalewo,
10)   w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej w obrębie Zalewo, gmina Zalewo,
11)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/12, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
12)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określonej numerem ewidencyjnym 267 o powierzchni 2,7500 ha, położonej w obrębie Kupin,
13)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat pomiędzy stronami, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, określonej numerem ewidencyjnym 129/3 o powierzchni 0,0171 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
14)   w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLII/275/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Zalewo na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
   13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
           14. Sprawy różne.
           15. Zamknięcie obrad.
 
                
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. Częstochowskiej 8.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Iwona Parzyszek
 
 
 
 
Ostatnio zmieniany%AM, %13 %515 %2017 %11:%Cze
Powrót na górę